• HOME
 • 센터위치

 • 센터 리스트

구미

구미센터 외부건물 전경1.jpg
구미센터 입구정면1.jpg
구미센터 접수구역1.jpg
구미센터 외부건물 전경1.jpg
구미센터 입구정면1.jpg
구미센터 접수구역1.jpg

서비스 제품

 • iPhone

 • Mac

 • iPad

 • Watch

 • AirPods

 • iPod

 • Apple TV

 • Etc

운영시간

 • 평일 10:00 ~ 19:00
 • 토요일 10:00 ~ 14:00
 • 일요일 및 공휴일 휴무

주소

 • (도로명주소) 경상북도 구미시 송정대로 64 1층

 • (구주소) 경상북도 구미시 송정동 459-9 1층

센터 전화번호

1577-5305

Language support

한국어(Korean) / 영어(English)

찾아오시는 길

 • 지하철

  해당사항 없음

 • 버스

  [매장 앞]
  - 일반 : 171, 171-1, 171-2, 171-3, 181, 182-1, 22
  - 좌석 : 186, 80-1

  [매장 맞은편]
  - 일반 : 171, 171-2, 171-3, 181, 22, 460
  - 좌석 : 186, 187-1

 • 자동차

  [구미 IC 방면에서 오실때]
  문화예술회관 100m 앞 구미시청 맞은편 메리츠건물 1층

  [형곡동 방면에서 오실때]
  우체국 삼거리 300m 앞 구미시청 맞은편 메리츠건물 1층

 • 주차

  무료주차 : 건물 앞면 및 건물 지하에 가능
                주차공간 없을경우 매장 뒤편 구미시 광평천 제3공영 주차장 유료 이용 가능
  유료주차 : 주차권 30분 지원
                최초 30분 이후 10분에 200원

  ※ 공영주차장 무료주차가능 조건 : 구미시 다자녀 가정
                                                자세한 내용은 주차장에 문의하시기 바랍니다.